• Snabb leverans
  • Proffsverktyg
  • Prisvärt

Läs våra allmänna villkor

Här hittar du ToolPals allmänna villkor för hyra och köp

Information om grundavgift och försäkring hittar du här.

 

Hyres- och köpevillkor för ToolPal

 

Tack för att du använder Toolpal! Vi är glada över att du valt att främja en modern och kostnadseffektiv lösning för att få tillgång till maskiner, verktyg eller annan utrustning, och vi är mycket glada över att ha ditt företag som kund hos oss.

 

För att du ska känna trygghet och transparens när du använder Toolpal är det viktigt för oss att du noggrant läser igenom villkoren för köp och/eller hyra av utrustning hos oss. Villkoren är framtagna för att det inte ska föreligga några oklarheter när du genomför ditt köp eller hyr från oss.

 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor och lycka till med ditt projekt.

 

Del 1: Allmänna villkor

 

1. Allmänt

 

1.1 Dessa hyres- och köpevillkor gäller mellan Kund och Toolpal för hyra och/eller köp av Utrustning från Toolpal via Plattformen ("Avtalet").

 

1.2 Avtalet är indelat i tre delar; (i) en allmän del som alltid gäller oavsett om du som Kund hyr eller köper Utrustning från Toolpal, (ii) en särskild del bara för hyra som endast gäller när du som Kund hyr Utrustning från Toolpal, samt (iii) en särskild del bara för köp som gäller i de fall du som Kund köper Utrustning från Toolpal.

 

1.3 Ett bindande avtal mellan företaget som är Kund och oss kommer till stånd genom att du som behörig företrädare för Kunden accepterar och godkänner Avtalet digitalt. Det är viktigt att du läser igenom hela Avtalet innan du accepterar Avtalet. Genom att acceptera Avtalet bekräftar du att du har rätt företräda och binda Kunden. Om du har några frågor om Avtalet så kan du kontakta vår kundtjänst, kontaktinformation finner du under avsnitt 10 nedan.

 

1.4 Vid hyra av Utrustning tillhandahålls tjänsten i tre olika nivåer; Go, Pro och Flex och för Utrustningen ingår ett visst försäkringsskydd enligt punkten 13. Kunden kan själv välja nivå när Kunden hyr Utrustning och beroende på vilken nivå som valts av Kunden kommer de särskilda villkor som gäller för respektive nivå att tillämpas. Ytterligare bestämmelser rörande de olika nivåerna följer av de särskilda villkoren för hyra nedan.

 

2. Definitioner

 

2.1 I detta Avtal ska följande termer ha den betydelse som anges nedan:

 

Avtalet” betyder såsom anges i punkten 1.1;

 

"Användarkonto" betyder det användarkonto behörig firmatecknare för Kunden skapar på Plattformen genom angivandet av vissa uppgifter och godkännandet av detta Avtal;

 

"Hyresavgift" betyder den avgift för hyra av Utrustning Kunden ska erlägga till Toolpal i enlighet med detta Avtal;

 

"Hyrestid" betyder den hyresperiod som pågår mellan Startdag och Slutdatum enligt vad som följer av avsnitt 17 nedan;

 

"Integritetspolicy" betyder vid var tid gällande information om Toolpals behandling av personuppgifter tillgänglig via Integritetspolicy;

 

"Kund" / "du" betyder det företag (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag) med vilken Toolpal ingått Avtalet;

 

"Order" betyder en bindande beställning om leverans av Utrustning enligt orderbekräftelsen;

 

Plattformen” betyder Toolpals plattform för köp- och hyra av Utrustning tillgänglig via ToolPal.se;

 

"SRAH 19" betyder Swedish Rental Allmänna Hyresvillkor 2019;

 

Toolpal"/ "vi" /"oss"” betyder AB Toolpal, org. nr. 556790–1284, BOX 417, 751 06 Uppsala; och

 

"Utrustning" betyder varje enskild maskin, verktyg, utrustning eller annat objekt, inklusive tillhörande instruktioner för hantering, tillsyn och skötsel, som Toolpal antingen hyr ut eller säljer till Kunden enligt detta Avtal.

 

2.2 Utöver de definitioner som anges i punkten 2.1 ovan förekommer termer i Avtalet, vilka definieras löpande i avtalstexten. Dessa termer ska anses utgöra definierade termer även om dessa inte listas i punkten 2.1 ovan.

 

3. Tillgång till Tjänsten och Order

 

3.1 För att kunna göra en beställning av Utrustning, oavsett för hyra eller köp ("Order"), krävs att Kunden har ett Användarkonto hos Toolpal. Användarkonto skapas på Plattformen genom att fylla i den information som där efterfrågas. För information om den behandling av personuppgifter som kommer att ske vid skapandet av Användarkonto, och användningen av Toolpals tjänst i allmänhet, se Integritetspolicy.

 

3.2 Kunden ansvarar för att de uppgifter som anges vid skapandet av Användarkontot, samt vid köp eller hyra av Utrustning, är korrekta och uppdaterade. Toolpal kan inte hållas ansvarig för skada som uppstått till följd av att Kunden inte lämnat korrekta och uppdaterade uppgifter eller obehörig tillgång till Användarkontot. Kunden ansvarar för all aktivitet som sker via Användarkontot och åtar sig att hålla inloggningsuppgifter hemliga från obehörigt nyttjande. Toolpal förbehåller sig rätten att kontrollera dina kunduppgifter och genomföra kreditupplysning. Om resultatet av kreditupplysningen indikerar en förhöjd kreditrisk förbehåller sig Toolpal rätten att begränsa din möjlighet till kreditköp och/eller att lägga en Order.

 

3.3 För det fall Kunden eller person som Kunden svarar för missbrukar tjänsten eller på annat sätt agerar i strid med Avtalet, Toolpals riktlinjer, policyer och/eller värderingar, förbehåller sig Toolpal rätt att stänga av Kundens tillgång till tjänsten och radera eller frysa Kundens Användarkonto.

 

3.4 Om du har ett registrerat Användarkonto kan du från tid till annan även lägga en beställning av Utrustning via mobiltelefon eller surfplatta genom att via din enhets webbläsare besöka Toolpals Plattform. Du ansvarar själv för att din mobiltelefon eller surfplatta uppdateras med den programvara som krävs, från tid till annan, för att kunna nyttja webbläsaren och därmed nå Plattformen och lägga en beställning.

 

3.5 Utrustning som du önskar hyra-eller köpa lägger du i din "Varukorg". Avtal om köp och-eller hyra ingås när du bekräftar ditt köp i kassan efter att du valt betalningsmetod. Orderbekräftelse genereras sedan automatiskt utan manuell översyn och skickas till angiven e-postadress. Kontrollera därför att orderbekräftelsen stämmer med det du har beställt och meddela oss snarast om något är fel.

 

3.6 Du kan alltid följa din Order via länken i orderbekräftelsen och/eller genom att logga in på ditt Användarkonto. Toolpal förbehåller sig rätten att stryka en Order om särskilda skäl föreligger och reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem och felaktig artikelinformation. Vi kontaktar då dig för att hantera ärendet vidare.

 

3.7 Vi reserverar oss för att produktinformation som finns på Plattformen kan vara felaktig på grund av tryckfel eller tekniska fel. Observera att produktbilder ibland kan skilja sig från verkligheten och inte alltid är en exakt återgivning av den riktiga Utrustningen. Färger, material och utseende kan variera på grund av bildkvalitet och bildskärmsinställningar.

 

4. Leverans, transport och avhämtning

 

4.1 Utrustningen levereras antingen genom att Kunden själv hämtar Utrustningen vid Toolpals depå (enligt vad som anges vid tiden för Ordern) eller genom att Toolpal tillhandahåller transporten av Utrustningen till den plats inom Sverige som Kunden anvisar i Ordern.

 

4.2 Kunden kan via sitt Användarkonto utse individ(er) som har rätt att lägga en Order för Kundens räkning på Plattformen och/eller genomföra köp i Toolpals fysiska butiker för Kundens räkning. Kunden garanterar härmed att den av Kunden utsedda individen har behörighet att för Kundens räkning lägga en Order eller genomföra ett köp. För att säkerställa att sådan behörighet kan ges till den av Kunden utsedda individen förbehåller sig Toolpal rätten att kräva att Kunden på Plattformen tillhandahåller bevis för firmateckningsrätt genom sådan identifikationsmetod som Toolpal från tid till annan tillhandahåller. För undvikande av tvivel, Toolpal ska under inga omständigheter svara för att den av Kunden utsedda individen inte har erforderlig behörighet att lägga en Order eller företa annan rättshandling å Kundens vägnar.

 

4.3 Vid upphämtning av Order vid Toolpals depå sker leveransen enligt leveransvillkoren Ex Works (Incoterms 2020) Toolpals depå, om inte annat särskilt överenskommits i Ordern. Kunden ska då svara för lastning och lossning av Utrustningen, innefattande en skyldighet att ta hand om och övervaka Utrustningen med erforderlig aktsamhet.

 

4.4 För det fall Kunden har beställt transport av Utrustningen från Toolpal till av Kunden anvisad plats, tillämpas leveransvillkoren Ex Works Toolpals depå (Incoterms 2020). Om inte annat särskilt överenskommits i Ordern ansvarar Kunden för lossning av Utrustningen. Tiden för leverans beror då på val av fraktsätt och framgår på Plattformen.

 

4.5 Vi gör vårt bästa att leverera så fort som möjligt men ibland kan försening uppstå. Försening föreligger i det fall Toolpals avlämnande eller leverans av Utrustningen sker vid senare tidpunkt än den tidpunkt för avlämnande eller leverans som framgår på Plattformen vid tiden för Ordern. Om försening enbart är hänförlig Toolpal och detta inte beror på omständigheter utanför Toolpals kontroll har Kunden rätt, med de begränsningar som följer av detta Avtal, till ersättning under förutsättningen att Kunden kan visa att förseningen åsamkat Kunden skada.

 

4.6 Kunden har rätt att häva Ordern om förseningen är (i) av väsentlig betydelse för Kunden, (ii) att Toolpal getts möjlighet till rättelse, och (iii) förseningen inte till någon del är hänförlig Kunden, sådan person Kunden svarar för och/eller annan omständighet för vilken Kunden är ansvarig. Vid hävning äger Kunden rätt till återbetalning av erlagda belopp för Ordern.

 

5. Priser och betalning

 

5.1 Kunden ska betala det pris för Utrustningen (nedan benämnt som "Hyresavgift" vid hyra av Utrustning) som framgår när Kunden slutför sin Order (oavsett om det är köp eller hyra) i kassan. Kostnaden för leverans av Utrustningen beror på val av leverans- och fraktsätt. Toolpal förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering. Priset som anges vid Ordern gäller oavsett om priset går upp eller ner efteråt.

 

5.2 Kunden kan välja att betala enligt de betalningsmetoder som Toolpal från tid till annan tillämpar vid tidpunkten för en Order, såsom direktbetalning med bankkort och/eller mot faktura efter att Utrustningen har levererats. Toolpal kan även erbjuda betallösning genom tredjepartslösning.

 

5.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635). Toolpal har vidare rätt att ta ut en påminnelseavgift.

 

6. Immateriella rättigheter

 

6.1 Innehållet på Plattformen, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, samt all programvara, tillhör oss, våra licensgivare eller leverantörer ("Immateriella Rättigheter"). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive utan begränsning, upphovsrättslagen och övriga lagar som skyddar äganderätten till immateriella rättigheter. Du förbinder dig att endast nyttja Immateriella Rättigheter i enlighet med vad som föreskrivs i detta Avtal samt att följa alla tillämpliga lagar som avses ovan och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

 

6.2 Varumärket "Toolpal", andra varumärken, namn och loggor på Plattformen och/eller på Utrustningen är vår eller respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

 

7. Överlåtelse

 

Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Toolpal har dock rätt att helt eller delvis överlåta rättigheterna och skyldigheterna under Avtalet, exempelvis rätten att ta emot betalning.

 

8. Force Majeure

 

8.1 Part är befriad från påföljd för underlåtelse att fullgöra en viss förpliktelse under Avtalet om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. krig, pandemi, regerings- eller myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning och som part inte rimligen kunnat förutse eller kringgå.

 

8.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än trettio (30) dagar.

 

9. Tvist och tillämplig lag

 

9.1 Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

 

9.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Språket för skiljeförfarandet ska vara svenska.

 

9.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens skriftliga samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information

 

10. Support och kontakt

 

Vid frågor eller problem kontakta vår support enligt nedan. Uppdaterad information om kontaktvägar till supporten finns på Plattformen.

 

AB Toolpal

org. nr. 556790-1284

BOX 417

751 06 Uppsala

E-post: kundservice@toolpal.se

Telefon: 010-171 44 00

 

Del 2: Särskilda villkor för uthyrning

 

11. Hyresvillkor

 

11.1 Villkoren i dessa särskilda villkor för uthyrning ska gälla när Kunden hyr Utrustning från Toolpal.  I tillägg till detta Avtal gäller Swedish Rental Allmänna Hyresvillkor 2019 ("SRAH 19"). Vid motstridighet mellan Avtalet och SRAH 19 ska Avtalet gälla framför SRAH 19.

 

11.2 Toolpal upplåter härmed till Kunden en begränsad rätt att nyttja Utrustningen i enlighet med detta Avtal. Utrustningen är och förblir Toolpals och/eller tredjepartsleverantörs egendom under Hyrestiden. För undvikande av tvivel ska ingenting i Avtalet tolkas som att Kunden erhåller äganderätt till Utrustningen.

 

12. Hyresnivåer; Go, Pro och Flex

 

12.1 Vid hyra av Utrustning kan Kunden välja mellan tre olika nivåer; Go, Pro och Flex. Go är den enklaste nivån, Pro är en flexibel lösning och Flex är Toopals allra mest flexibla nivå. Hyrestidens flexibilitet och den Hyresavgift som Kunden betalar för att hyra Utrustning påverkas av den nivå som Kunden väljer vid beställning av Utrustning på Plattformen. Hyresavgiften omfattar försäkringsskydd mot fysisk skada samt stöld enligt punkten 14 till ett maxbelopp motsvarande Utrustningens tekniska värde.

 

12.2 Go

 

12.2.1 För hyresnivån Go debiteras Hyresavgiften på Startdagen.

 

12.2.2 Kunden har med hyresnivån Go ingen möjlighet att ändra såväl Startdag som Slutdatum utan betalar ett fast pris för den vid beställningen angivna Hyrestiden. Kunden har ingen rätt till återbetalning om Kunden väljer att inte nyttja Utrustningen under hela Hyrestiden. Hyrestiden upphör vid Kundens återlämnande, Vid försenad återlämning utgår en tilläggsavgift per förseningsdag.

 

12.3 Pro

 

12.3.1 För hyresnivån Pro debiteras Kunden Hyresavgiften på Startdagen. Vid förlängning av Hyrestiden enligt punkten 17.3.2 nedan debiteras Kunden Hyresavgiften för den förlängda Hyrestiden.

 

12.3.2 Med hyresnivån Pro har Kunden rätt att senast fyrtioåtta (48) timmar innan Slutdatumet förlänga Hyrestiden genom att meddela Toolpal nytt Slutdatum via Plattformen. Vid sådan förlängning av Hyrestiden utgår Hyresavgift med ett belopp motsvarande den genomsnittliga Hyresavgift Kunden betalat för Utrustningen fram till och med ursprungliga Slutdatumet. Kunden har ingen rätt till återbetalning om Kunden väljer att inte nyttja Utrustningen under hela Hyrestiden. Hyrestiden upphör vid Kundens återlämnande, Vid försenad återlämning utgår en tilläggsavgift per förseningsdag

 

12.4 Flex

 

12.4.1 För hyresnivån Flex bokas Startdag och Slutdatum preliminärt. Hyresavgiften debiteras löpande under Hyrestiden med start på Startdagen.

 

12.4.2 Med hyresnivån Flex har Kunden rätt att när som helst under Hyrestiden förlänga Hyrestiden genom att meddela Toolpal nytt Slutdatum via Plattformen. Vid förlängning av Hyrestiden utgår Hyresavgift med ett belopp motsvarande den genomsnittliga Hyresavgift Kunden betalat under Hyrestiden fram till och med den dag sådant meddelande om förlängning av Hyrestiden mottagits av Toolpal. Vid varje förlängning flyttas det preliminära Slutdatumet till det datum Kunden väljer. När Slutdatumet inträder utan att Kunden har förlängt eller förkortat Hyrestiden, ska Utrustningen återlämnas. Återlämnas inte Utrustningen per Slutdatum kommer Toolpal fortsätta debitera Hyresavgiften enligt ovan till dess att Utrustningen är återlämnad.

 

13. Försäkringsskydd

 

13.1 För Utrustning som du hyr har vi ett försäkringsskydd mot fysisk skada samt skada genom stöld under Hyrestiden enligt villkoren för Toolpals försäkringsarrangemang.

 

13.2 Utrustningen försäkras av Toolpal och försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring, ASA, Norge, svensk filial eller likvärdig försäkringsgivare ("Försäkringsgivaren") och avgiften för försäkringsskyddet beror på Hyresavgiften samt det vid var tid försäkrade återanskaffningsvärdet av Utrustningen. Försäkringen är obligatorisk och avgiften framgår vid Ordern.

 

13.3 Du måste anmäla skada så snart som möjligt när du har upptäckt skada på Utrustningen och senast när du återlämnar Utrustningen ifråga. Skadeanmälan sker genom att du fyller i en skadeblankett via "Mina Sidor". Försäkringsskyddet täcker, med nedan angivna undantag, fysisk skada på Utrustning orsakad av plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse samt skada genom stöld. Du ska i skälig utsträckning bistå Toolpal och/eller Försäkringsgivaren vid utredning av en skada såsom tillämpligt.

 

13.4 Följande skador på Utrustningen omfattas inte av försäkringsskyddet, vilket Kunden åtar sig att svara för:

 

13.4.1 skador genom förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande;

 

13.4.2 skador genom bedrägeri, förskingring, eller liknande förmögenhetsbrott;

 

13.4.3 skador som består i gradvis förändring eller annan långtidspåverkan, förslitning, utmattning, förbrukning, svinn, diffusion, beläggning eller fortgående sprickbildning, erosion, kavitation eller korrosion, sönderfrysning av förbränningsmotor eller till densamma hörande kylsystem, kontamination eller form- och strukturförändring såsom förgasning, färg- eller luktförändring eller förlust av egendom som glömts, förlagts eller tappats bort även om egendomen senare stjäls eller skadas;

 

13.4.4 skador på förbrukningsmaterial, t.ex. bränsle, drivmedel och smörjmedel, dukar, däck och slangar, filtar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor, stenar, larvband, transportband, transportplåtar, gummibeklädnad och viror, utbytbara verktyg, t.ex. formar, knivar, krossverktyg, press- och stansverktyg och slagor samt fundament, murverk och inmurning eller infodring.

 

13.5 Både Kunden och Toolpal ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring på plats som täcker parternas ansvar under Hyrestiden. Därutöver ska Kunden under Hyrestiden hålla Utrustningen försäkrad med allriskförsäkring motsvarande Toolpals återanskaffningskostnad för Utrustningen.

 

13.6 I den mån detta är tillämpligt med avseende på typen av Utrustning, åtar sig Toolpal att hålla Utrustningen trafikförsäkrad under Hyrestiden. Kunden ska dock ersätta Toolpal för Toolpals kostnad för eventuell självrisk enligt villkoren för trafikförsäkringen. För undvikande av tvivel, Kunden svarar själv för att fordon (inklusive ej motoriserade fordon såsom släpvagn) som Kunden själv tillhandahåller för transport av Utrustningen är trafikförsäkrad.

 

14. Användning och skötsel av Utrustning

 

14.1 Utrustningen får endast användas med iakttagande av erforderlig aktsamhet och av kompetent personal. Utrustning får inte nyttjas i strid med tillhörande instruktioner, tillämplig lag, säkerhetsföreskrifter, myndighetsbeslut, annan föreskrift som meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa skada samt inte på något sätt som riskerar att påverka äganderätten till Utrustningen.

 

14.2 Kunden ska under Hyrestiden säkerställa följande vid sitt användande av Utrustningen:

 

i) Kunden ska tillse att Utrustningen enbart används av Kunden själv eller sådan person som Kunden svarar för.

 

ii) Kunden ska tillse att enbart personer med erforderlig kompetens och behörighet använder Utrustningen. I det fall det finns särskilda föreskrifter för användning av ett Utrustning svarar Kunden för att denne tagit del av dessa instruktioner. Toolpal svarar för att hålla sådana instruktioner för användning samt för skötsel av Utrustningen tillgängliga vid leverans.

 

iii) Kunden ska enbart använda Utrustningen i enlighet med tillämpliga instruktioner samt under sådana arbetsförhållanden och för sådana arbeten för vilka Utrustningen normalt sett är ämnat.

 

iv) Om inte annat särskilt gäller för viss Utrustning (vilket i sådant fall kommer aviseras på Plattformen), ska Utrustningen användas i arbetsskift om maximalt åtta (8) timmar per dag.

 

v) Kunden ska inte använda eller förvara Utrustningen på annan plats än den plats som avtalats. Kunden ska vidare förvara Utrustningen på sådant sätt att Utrustningen inte utsätts för otillbörlig skada eller kan komma att användas olovligen, i enlighet med vad som följer av detta Avtal.

 

vi) Kunden ska inte göra några som helst ingrepp i Utrustningen, dess konstruktion eller funktion, märka om, ändra, uppgradera eller reparera Utrustningen samt inte infoga eller sammanfoga Utrustningen i fast eller lös egendom.

 

vii) Kunden ska inte pantsätta, överlåta, hyra ut eller på annat sätt upplåta någon form av rättighet till Utrustningen till tredje man.

 

viii) Kunden ska ombesörja tillsyn och skötsel av Utrustningen. Kunden ska på egen bekostnad svara för driv- och smörjmedel samt nödvändigt förbrukningsmaterial.

 

14.3 I det fall Utrustningen inte kan användas för avsett ändamål på grund av driftstörning eller annat fel i Utrustningen ska Kunden utan dröjsmål meddela detta till Toolpal. Kunden är på Toolpals begäran skyldig att utan dröjsmål lämna in Utrustningen för reparation eller byte. Toolpal är ej skyldig att ersätta Kunden för kostnader som uppstår till följd av driftstörningar eller fel i Utrustningen.

 

14.4 Toolpal, eller tredje part som Toolpal anvisar, har rätt att när som helst under Hyrestiden utföra reparation, besiktning, inspektion eller underhåll av Utrustningen på den plats där Utrustningen används. Kunden ska i nödvändig omfattning medverka till sådan besiktning. I det fall detta väsentligt påverkar Kundens bruk av Utrustningen kommer Toolpal inom skälig tid meddela Kunden om den planerade åtgärden samt tidpunkt för detta.

 

14.5 Kunden har inte rätt till nedsättning av Hyresavgiften eller annan ersättning för tillfälligt hinder eller men i nyttjanderätten av Utrustningen till följd av nödvändig inspektion, reparation, underhåll eller andra jämförliga åtgärder. För undvikande av tvivel, Toolpal svarar inte för några avbrott, driftstörningar eller liknande fel som påverkar Utrustningens tillgänglighet eller användning hänförligt till att Kunden brutit mot sina åtaganden i detta avsnitt 14.

 

14.6 Kunden ska säkerställa att Utrustningen hålls separerad från övrig Kundens egendom, tydligt märkt som Toolpals egendom och vidta alla åtgärder Kunden har till sitt förfogande för att säkerställa Toolpals separationsrätt till Utrustningen för det fall Kunden är föremål för utmätning eller annars om sådan händelse som beskrivs i punkten 18.1.4 inträffar.

 

15. Förvaring, stöld m.m.

 

15.1 Utrustningen ska förvaras i låst lokal eller container. Öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat. I det fall Utrustningens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal eller container ska det förvaras omgärdad av stängsel/staket med en höjd om minst 2 meter och låst grind, eller låsas fast med godkänd kätting i klass 4 och godkänt hänglås i hänglåsklass 4. Vidare ska Kunden vid förvaring av Utrustningen följa tillämpliga säkerhetsföreskrifter, inklusive eventuella säkerhetsföreskrifter i Kundens egen företags- eller kommunförsäkring.

 

15.2 Vid stöld av Utrustningen ska Kunden omedelbart polisanmäla detta, samt i samband därmed meddela Toolpal och lämna en kopia av polisanmälan. Hyresavgift fortsätter debiteras Kunden fram till att polisanmälan har gjorts, Kunden meddelat Toolpal om detta samt lämnat en kopia av polisanmälan till Toolpal.

 

15.3 I det fall Toolpal inte erhåller ersättning under sin försäkring till följd av att Kunden brutit mot bestämmelserna i detta Avtal eller annan omständighet hänförlig till Kunden ska Kunden ersätta Toolpal för återanskaffningskostnaden för stulen Utrustning. I det fall Toolpal ersätts under Kundens försäkring ska Kundens ersättningsskyldighet reduceras med motsvarande belopp.

 

15.4 Toolpal har rätt att under Hyrestiden kräva att Kunden ställer säkerhet för Utrustningen med ett belopp motsvarande återanskaffningskostnaden för Utrustningen.

 

16. Ansvar för Utrustningen

 

16.1 I det fall Utrustningen inte fungerar, inte kan användas för avsett ändamål eller avviker från vad som särskilt avtalats och detta fel inte är hänförligt till omständighet som Kunden svarar för enligt detta Avtal åtar sig Toolpal att inom skälig tid efter Kundens reklamation avhjälpa sådant fel. Under denna avhjälpningsperiod är inte Kunden skyldig att erlägga Hyresavgiften såtillvida inte Toolpal efter eget gottfinnande tillhandahåller Kunden ett temporärt ersättningsobjekt som funktionsmässigt motsvarar Utrustningen.

 

16.2 Under Hyrestiden svarar Kunden för förlust av Utrustningen samt för uppkomna fel eller skador på Utrustningen som inte är hänförliga till normalt slitage eller Toolpals vållande, inklusive skador på förbrukningsmaterial och utbytbara verktyg. Kunden ska utan dröjsmål till Toolpal anmäla förlust, fel eller skada på Utrustningen. Toolpal förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande besluta om/hur Utrustningen ska repareras. Toolpal svarar enbart för förlust, fel eller skador på Utrustningen i enlighet med uttryckliga bestämmelserna i detta Avtal.

 

16.3 Vid mottagande eller avhämtning av Utrustningen ska Kunden utan dröjsmål, och under alla omständigheter innan Utrustningen tas i bruk, undersöka och kontrollera Utrustningen. Eventuell reklamation av Utrustningen ska meddelas Toolpal skriftligen inom sju (7) dagar efter att Kunden mottagit eller avhämtat Utrustningen. I det fall Kunden inte reklamerar Utrustningen inom denna tid ska Kunden anses ha accepterat Utrustningen i fullgott skick och eventuell rätt att reklamera Utrustningen förfaller därmed.

 

16.4 Kunden ska ersätta Toolpal för alla fel eller skador ej hänförliga till normalt slitage. I det fall Utrustning är förlorad eller, enligt Toolpals skäliga bedömning, skadat i sådan omfattning att Utrustningen inte kan repareras ska Kunden ersätta Toolpal med ett belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

 

16.5 Kunden svarar under Hyrestiden för all personskada samt sakskada, inklusive eventuella följdskador, direkta och indirekta, som åsamkas Kunden själv och/eller tredje man till följd av Kundens användning av Utrustningen. Kunden ska ersätta och hålla Toolpal skadeslös för alla krav från tredje man på grund av skador som orsakats av Kundens användning av Utrustningen under Hyrestiden.

 

16.6 Toolpal ansvarar endast för direkta skador och under inga omständigheter för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte skadan uppkommit till följd av Toolpals uppsåt eller grova vårdslöshet eller annars följer av tvingande lag.

 

16.7 I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning ska Toolpals sammanlagda ansvar under Avtalet inte överstiga det totala belopp som erlagts av Kunden till Toolpal för hyra av Utrustningen under Avtalet vid den tidpunkt skada inträffar.

 

17. Hyrestid

 

17.1 Hyrestiden löper från den dag Utrustningen hålls tillgänglig för avhämtning från Toolpals depå eller levererats av Toolpal i enlighet med vad som avtalats mellan Kunden och Toolpal ("Startdag") till och med det slutdatum som angetts av Kunden vid beställning på Plattformen ("Slutdatum"). Slutdatum kan dock förlängas eller förkortas beroende på vilken nivå Kunden valt vid beställning av Utrustningen, se mer i avsnitt 12 ovan.

 

17.2 Bestämmelser rörande förtida uppsägning följer av avsnitt 18 nedan.

 

18. Uppsägning av Hyresförhållandet

 

18.1 Toolpal har rätt att säga upp Avtalet vad avser hyresförhållandet och omedelbart återta Utrustningen, på Kundens bekostnad, om Kunden:

 

18.1.1 använder Utrustningen i strid med Avtalet, lag eller förordning;

 

18.1.2 utan skälig grund bestrider betalningsskyldighet, Ordern, eller Utrustningens funktionalitet;

 

18.1.3 inte återlämnar Utrustningen i tid i enlighet avsnitt 19 nedan;

 

18.1.4 inte betalar Hyresavgiften i tid och är försenad mer än femton (15) dagar; och/eller

 

18.1.5 inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar.

 

18.2 Vid uppsägning av Avtalet enligt punkten 18.1 ovan ska samtliga utestående avgifter omedelbart betalas.

 

19. Återlämnande av Utrustning

 

19.1 Kunden ska återlämna Utrustningen vid Hyrestidens utgång vid Toolpals depå. I det fall Toolpal ombesörjer transport ska Utrustningen avlämnas och hållas tillgängligt för återhämtning på avtalad plats.

 

19.2 I det fall Kunden står för transport ska Kunden, såsom tillämpligt, då denne återlämnar Utrustningen eller vid kortare uppehåll i transporten alltid ta bort nyckel och hålla Utrustningen under uppsikt. Då transporten med Utrustningen är parkerad ska denna vara låst samt täckt med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material.

 

19.3 I det fall Utrustningen lämnas vid annan tidpunkt än i samband med lastning, omlastning eller lossning ska förarhytt och låsbara utrymmen vara låsta, öppningsbara fönster stängda och startnyckeln ska inte finnas kvar i Utrustningen.

 

19.4 Släpfordon ska, både när det är kopplat till dragfordon och parkerats fristående, vara låst med godkänt kulhandskelås (klass 4).

 

19.5 Utrustningen ska anses återlämnat när retursedel utfärdats om inte annat avtalats. Kunden ska återlämna Utrustningen väl rengjort och med undantag för normalt slitage i samma skick som vid uthyrning. Toolpal förbehåller sig härmed rätten att vidta nödvändig rengöring, reparation och/eller annan nödvändig service på Kundens bekostnad för att återställa Utrustningen till uthyrbart skick. I det fall anpassning av Utrustningen har skett särskilt för Kunden har Toolpal rätt att på Kundens bekostnad återställa Utrustningen till ursprungligt skick. Vid återlämning enligt denna punkt 19.5 ska Hyresperioden anses avslutad, oavsett om Hyresperioden löpt ut eller ej.

 

19.6 Hyresavgift utgår för Utrustningen tills denna är återlämnad enligt ovan. Vid förtida återlämning av Utrustning har Kunden ingen rätt till återbetalning av Hyresavgiften och Kundens rätt att nyttja Utrustningen upphör omedelbart.

 

19.7 Kunden svarar för alla eventuella kostnader för att återställa Utrustningen till dess ursprungliga skick, i det fall Kunden i strid med detta Avtal har gjort ingrepp i, åverkan på eller på annat sätt ändrat Utrustningen.

 

Del 3: Särskilda villkor för Köp

 

20. Köpvillkor

 

20.1 Bestämmelserna i detta avsnitt 20 gäller vid köp av Utrustning från Toolpal.

 

20.2 Utrustning Kunden köper från Toolpal ska, om inte annat särskilt har avtalats mellan Kunden och Toolpal, vara av sådan beskaffenhet som framgår av den produktinformation som finns tillgänglig på Plattformen avseende den relevanta Utrustningen.

 

20.3 När Utrustningen avlämnats eller levererats till Kunden enligt avsnitt 4 ovan ska Kunden utan dröjsmål kontrollera att förpackning är oskadad och eventuell försegling obruten samt undersöka och kontrollera Utrustningen. Kunden ska dokumentera alla fel som denne upptäcker i samband med sin undersökning.

 

20.4 Reklamation av Utrustningen ska meddelas Toolpal skriftligen inom fjorton (14) dagar efter det att Kunden upptäckt eller borde upptäckt felet. I det fall Kunden inte reklamerar Utrustningen inom sådan tid ska Kunden anses ha accepterat Utrustningen i fullgott skick och eventuell rätt att åberopa sådant fel i Utrustningen förfaller. I det fall Kunden reklamerar Utrustning som denne tagit emot åligger det Kunden att iaktta skälig omsorg och vårda Utrustningen under den tid som Kunden har denna i sin besittning.

 

20.5 Vid mottagen reklamation förbehåller sig Toolpal rätten att inom skälig tid avhjälpa felet eller tillhandahålla Kunden ny Utrustning av samma slag. Om Toolpal inte fullgör denna skyldighet har Kunden rätt att efter föregående skriftligt meddelande till Toolpal (i) själv avhjälpa felet, i vilket fall ska Toolpal vara förpliktigad att utge ersättning för de skäliga kostnader Kunden haft för avhjälpande under förutsättningen att dessa redovisas skriftligen för Toolpal, eller (ii) kräva prisavdrag motsvarande den vid tidpunkten för avlämnande skillnaden i värde för Utrustningen i felaktigt respektive avtalsenligt skick.

 

20.6 Eftersom Toolpal är återförsäljare av Utrustningen så säljs dessa med den garanti som tillverkaren av Utrustningen tillhandahåller. Vissa tillverkare erbjuder utökade garantier och i de fall detta är aktuellt finner du mer information i produktbeskrivningen.

 

Nyttiga länkar

 

Allmänna villkor (PDF)

GDPR & Cookies

SRAH 19 (extern länk)

Rentalföretagen (extern länk)

ARN (extern länk)

 

Har du frågor om våra villkor är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Tack för att du handlar hos ToolPal!

Meny